• Ori
  Ori
 • Tazzy
  Tazzy
 • Taro
  Taro
 • Figo
  Figo
 • Milo
  Milo
 • Maks
  Maks
 • Pirat
  Pirat

Statut

Statut Fundacji 

?Dalmatyńczyki w potrzebie?

z siedzibą w Warszawie

 

  

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Fundacja ?Dalmatyńczyki w potrzebie?, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. oraz postanowień niniejszego statutu .

2. Fundacja została ustanowiona przez  Fundatora, aktem notarialnym sporządzonym przez  Kancelaria Notarialna  Jacek Kossewski .

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym

dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami

Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 3

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Środowiska.

 

§ 4

 

Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

§ 5

 

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe, i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami

i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji

      celów fundacji.

 

Rozdział II.

 Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

 

1. Działanie na rzecz pożytku publicznego w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich

ochroną i otoczenia opieką.

2.  Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa, przemocy i bestialstwa wobec zwierząt.

3.  Fundacja będzie realizowała swe cele poprzez:

  a. Prowadzenie noclegowni, schronisk i przytulisk dla zwierząt oraz podejmowanie innych działań

mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt;

  b. Umieszczanie porzuconych i krzywdzonych zwierząt w przytuliskach, schroniskach i noclegowniach

prowadzonych przez inne podmioty;

  c. Wspieranie organizacyjne oraz finansowe placówek świadczących pomoc zwierzętom;

       d. Prowadzenie działalności adopcyjnej zwierząt poprzez wyszukiwanie dla nich opiekunów;

  e. Wdrażanie, propagowanie i promocja programu antykoncepcji, sterylizacji i kastracji bezdomnych

zwierząt oraz przeciwdziałanie w niekoncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt niegospodarczych

(nieprodukcyjnych);

  f. Zwalczanie wszelkich form znęcania się nad zwierzętami poprzez współpracę z Policją,

Strażą Miejską oraz innymi organizacjami, w celu ujawniania i ścigania sprawców

przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom;

  g. Organizowanie i finansowanie kursów edukacyjnych, warsztatów i spotkań dla ludności w zakresie

potrzeb zwierząt i rozwoju idei ich humanitarnego traktowania;

  h. Organizowanie, finansowanie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych idei humanitarnego

stosunku do zwierząt ;

  i. Współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt, w tym zagranicznymi

i międzynarodowymi;

  j. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami

masowego przekazu, osobistościami życia publicznego, organizacjami pozarządowymi w celu

propagowania humanitarnego stosunku do zwierząt, wskazywania ich potrzeb oraz w celu eliminacji

wszelkich form okrucieństwa wobec zwierząt;

  k. Dożywianie i leczenie zwierząt;

        l. Opracowanie oraz wdrażanie programu identyfikacji zwierząt w celu otoczenia ich ochroną i opieką;

  m. Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania lub zmiany przepisów dotyczących praw

zwierząt oraz aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia aktów prawnych w tym zakresie;

  n. Upowszechnianie wiedzy o problemach związanych z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt poprzez

wydawanie i kolportaż ulotek oraz plakatów, przekazywanie informacji za pośrednictwem radia

i telewizji oraz publiczne pokazy filmowe,

  o. Prowadzenie punktów informacyjnych w zakresie możliwości adopcji i identyfikacji zwierząt,

umieszczanie zwierząt w domach tymczasowych, a także możliwości otrzymania dla nich innej

pomocy;

  p. Dofinansowywanie działalności wydawniczej poświęconej propagowaniu idei humanitarnego stosunku

do zwierząt;

  r. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych i krzywdzonych zwierząt w kraju i za granicą;

  s. Przyznawanie nagród i wyróżnień osobom fizycznym oraz prawnym za działalność na rzecz

humanitarnego stosunku do zwierząt.

 

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 7

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte

przez Fundację w toku działania.

   2. Przychody  fundacji mogą pochodzić :

a. z darowizn, spadków, zapisów,

b. z dotacji i subwencji osób prawnych,

c. ze zbiórek publicznych,

d. z majątku fundacji,

e. z odsetek bankowych.

 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

Rozdział IV.

Władze Fundacji

 

§ 8

 

Władzami są RADA FUNDACJI (zwana dalej Radą)  i  ZARZĄD FUNACJI  (zwany dalej Zarządem), a pierwsze składy osobowe do Rady i Zarządu powołuje Fundator.

 

 

  Rada Fundacji

 

§ 9

 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 2 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób,

które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie

go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie

przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

  a. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

  b. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  c. Śmierci członka.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

§ 10

 

1. Do zadań Rady należy :

  a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

  b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego

Fundacji,

  c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi

absolutorium,

  d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa

Zarządu,

  e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

  f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

  g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do

kompetencji innych organów.

2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§ 11

 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek

Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych jednomyślnie.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu

bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków

dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni

od daty zgłoszenia wniosku.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 12

 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 4 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią

kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

  a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa lub Fundatora,

  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione

z winy umyślnej,

  c. śmierci członka Zarządu.

5. Zarząd powołuje i odwołuje Rada.

 

§ 13

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

  a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

  b. realizacja celów statutowych,

  c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

  d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

  f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

  g. składanie wniosku do Rady o połączenie i likwidację Fundacji oraz zmianę statutu,

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji

 

§ 14

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, sms?em

lub listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej

połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku

równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

Rozdział V.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 

§ 15

 

1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie

w tym Prezesa.

 

Rozdział. VI.

postanowienia końcowe

 

§ 16

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada na wniosek Zarządu. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów

określonych w akcie założycielskim.

 

§ 17

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli cele Fundacji mogłyby ulec istotnej zmianie.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej

      jednomyślnie przez wszystkich członków Rady .

4. Wolontariat działa w porozumieniu z Zarządem.

 

§ 18

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji, Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. Środowiska.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, przez podjęcie jednomyślnej uchwały o zaprzestaniu działalności statutowych i likwidacji Fundacji.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały

Zarządu Fundacji, na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

 

 

 

Stan na dzień 31 lipca 2012 r.

paypal page

Wspomoż Fundację

Fundacja Dalmatyńczyki w Potrzebie 
PKO BP 11 1020 1127 0000 1102 0213 2884 
Dla przelewów zagranicznych: 
PL 11 1020 1127 0000 1102 0213 2884; 
SWIFT: BPKOPLPW 


Wspierają nas:


1622016 443908012403909 414009424 n1 soszwierzakiradiobielskoPsiamac